Algemene voorwaarden 

Definities: 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Voetcentrum Welling: de bepaler van deze algemene voorwaarden. 

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Voetcentrum Welling en de klant waarop Voetcentrum Welling deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Voetcentrum Welling, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Over de producten: 

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en in de webshop en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Voetcentrum Welling in het aanbod worden genoemd. In de webshop wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. 

Over de bestelling: 

Voetcentrum Welling levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Voetcentrum Welling zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. 

Over het retourneren van zendingen/producten: 

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking in overleg te retourneren.De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Voetcentrum Welling over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort. Vloeistoffen worden niet retour genomen. 

Over de levering: 

Voetcentrum Welling doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Is er een probleem met een bestelling, dan dient u dit via de mail binnen 2 dagen na ontvangst te laten weten!

Indien Voetcentrum Welling een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Voetcentrum Welling schriftelijk ingebreke te stellen. 


Verzendkosten Nederland en België: 
Zie verzendkosten. 

Over het versturen: 

Voetcentrum Welling draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Voetcentrum Welling gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen. 

Over de garantie: 

Voetcentrum Welling garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. 

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Voetcentrum Welling worden beoordeeld en indien nodig wordt het artikel vergoed. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Voetcentrum Welling eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. 


Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Voetcentrum Welling te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. 

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Voetcentrum Welling of het artikel vervangen wordt. 

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Voetcentrum Welling is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. 

Voetcentrum Welling is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Voetcentrum Welling geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Voetcentrum Welling. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Voetcentrum Welling. 

Over terugbetalingen: 

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Voetcentrum Welling gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. 

Over Privacy: 

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Voetcentrum Welling. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. 

Voetcentrum Welling verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. 

Overige bepalingen: 

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Voetcentrum Welling geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

 

Privacy policy

Voetcentrum Welling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens . Voetcentrum Welling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

© 2009 - 2024 Voetcentrum Welling | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel